Voorwaarden Arminho

Algemene voorwaarden van Arminho Keukendesign BV

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Arminho: Arminho Keukendesign BV, KVK 11062687;
Granietshop: Handelsnaam van Cartigny Advies, de leverancier van de werkbladen voor Arminho
De klant: de koper/opdrachtgever die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken aan de klant op het onderling afgesproken adres;
Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen zaken en/of het werk;
Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen op reeds aanwezige en correct en volgens de geldende normen aangebrachte aansluitpunten;
Installeren: het aanbrengen van toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, benodigd voor het correct aansluiten van de keuken;
Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van de keuken dan wel onderdelen daarvan;
Overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden, het egaliseren van vloeren en muren en het verwerken van tegels.

ARTIKEL 2 – De offerte

Offertes zijn gedurende 1 kalendermaand na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. De offerte is gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door Arminho gedane metingen op locatie. De klant is verplicht Arminho te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van Arminho zijn zo nauwkeurig mogelijk. In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs alsook de levertijd.

De offerte geeft inzicht in de prijs van de materialen en werkzaamheden. Tenzij dit duidelijk is vermeld betreft het hierbij vaste aanneemsommen.

De offerte vermeldt indien van toepassing afwijkende betalingscondities.

Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken. Keukens worden in principe, tenzij anders vermeld, verkocht zonder montage en installatie.

ARTIKEL 3 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door het per e-mail of handtekening bevestigen van een door Arminho gedane offerte.

De aanbetaling

Arminho kan, in bijzondere gevallen, bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling vragen. Deze aanbetaling wordt expliciet in de offerte vermeld.  De hoogte van deze aanbetaling is maximaal 30% van de in de offerte genoemde prijs van de keukenkasten. Voor werkbladen, apparatuur en andere zaken op de offerte wordt geen aanbetaling gevraagd.

Prijswijziging

Indien na het sluiten van een overeenkomst met een consument maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs tenzij een dergelijke prijswijziging in offerte en overeenkomst duidelijk vermeld staat.

Eigendomvoorbehoud

Arminho blijft eigenaar van de door hem aan de klant verkochte zaken zolang de klant de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan Arminho heeft voldaan. De klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die terecht zijn gevorderd volledig zijn betaald.

Arminho is gerechtigd in geval de klant, bedoeld in het voorgaande lid, surséance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

ARTIKEL 4 – De levertijd

Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een verwachte levertijd is overeengekomen. Arminho houdt de klant op de hoogte van wijzigingen in de verwachte levertijd.

Bij overschrijding van de verwachte levertijd wordt Arminho een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze tweede termijn is gelijk aan de oorspronkelijke verwachte levertijd. Indien Arminho alsnog binnen deze tweede termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend. Bij overschrijding van deze tweede termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de klant het recht de overeenkomst 14 dagen na ingebrekestelling zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is Arminho niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

ARTIKEL 5 – Rechten en plichten van Arminho

Arminho levert de overeengekomen zaken goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst. De door hem te verrichten werkzaamheden voert Arminho goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit.

Arminho neemt bij de levering van zaken en bij uitvoering van werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.

Arminho is verplicht de klant er tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op te wijzen dat de klant verplicht is ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals: de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften; er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is. Indien Arminho niet aan zijn hier genoemde plicht voldoet, dient hij de daardoor door de consument geleden directe schade en kosten te vergoeden. De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.

Arminho verplicht zich na aanvang het werk regelmatig voort te zetten.

Arminho draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.

Arminho heeft in beginsel het recht op termijnverlenging indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van de klant komen.

ARTIKEL 6 – Rechten en plichten van de klant

De klant stelt Arminho in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten.

De klant zorgt ervoor dat Arminho tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens zoals de ligging van de leidingen.

De klant is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals:

– de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten;

– er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften;

– er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.

Indien de consument niet aan zijn plicht voldoet, dient hij de daardoor door Arminho geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten te vergoeden. De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.

De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

• onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijzen;

• gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht,

• gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld.

Dit doet niet af aan de plicht van Arminho om de klant te wijzen op deze verplichtingen.

De klant stelt Arminho op de hoogte van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt. Indien de klant tekort is geschoten in het uitvoeren van zijn informatieverstrekking zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.

De klant dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Arminho behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de klant Arminho daarvan tijdig in kennis te stellen.

De klant zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.

De klant zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de zaken goed bereikbaar is, dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.

Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in de voorgaande leden, dient de klant de daarmee voor Arminho verbandhoudende schade te vergoeden, indien deze omstandigheden de klant kunnen worden toegerekend.

De klant is verplicht zorg te dragen voor de artikelen, materialen en gereedschappen van Arminho die zich ter plaatse van het werk bevinden totdat de koopsom volledig is voldaan, welke zorgplicht hij bij voorkeur via een verzekering concretiseert.

De klant die tegen het uitdrukkelijke advies van Arminho aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

ARTIKEL 7 – De levering

Bestellingen worden bij de fabrikanten gedaan op de door de klant gewenste leverweek (indien haalbaar) van wijzigingen in de fabrieksplanning wordt de klant direct in kennis gesteld.

Ingeval de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard zal Arminho binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Arminho is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan de klant in rekening te brengen.

Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal Arminho:

a nakoming van de overeenkomst vorderen, opslagkosten, eventueel verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen;

b indien de te leveren zaken daarna nog niet door de klant zijn afgenomen, is Arminho gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen als bedoeld in artikel 10. Indien Arminho de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen. In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft Arminho de keuze te handelen als voorzien onder a, of b.

Het risico van brand en beschadiging wordt door Arminho voor zijn rekening door verzekering gedekt.

ARTIKEL 8 – Het vervoer en de beschadiging bij aflevering

In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte zaken door Arminho, die het risico van beschadiging en verlies draagt. Worden de gekochte zaken door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is Arminho gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.

Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de klant op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de klant op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Het verdient sterke aanbeveling uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij Arminho te melden.

ARTIKEL 9 – De betaling

Koop en verkoop

Elke overeenkomst van koop en verkoop, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie: contante betaling netto bij aflevering/oplevering. Bij een combinatie van levering en de uitvoering van werkzaamheden dient 90% van het factuurbedrag bij levering te worden voldaan, de resterende 10% dienen bij oplevering van de werkzaamheden te worden voldaan. Contante betaling omvat ook PIN betaling, bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Arminho aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

Arminho keukendesign BV die een levering ter uitvoering van een overeenkomst van koop en verkoop in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de klant een deelfactuur.

Niet-tijdige betaling bij koop en aanneming van werk

Indien de klant niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Arminho 14 dagen na de levering een betalingsherinnering waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.

Arminho is na verloop van de voornoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Arminho derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten met een minimum van €35 voor rekening van de klant.

Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering voornoemd nog steeds niet is betaald, brengt Arminho rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Opschorten betalingsverplichting bij koop en aanneming van werk

De klant is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. De genoemde invorderingsmogelijkheid is hierop niet van toepassing. Dit ontheft de klant niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

ARTIKEL 10 – De annulering

Bij annulering van de overeenkomst door de klant is deze een schadevergoeding verschuldigd van 50% van hetgeen de klant bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het in het vorige lid genoemde percentage is vaststaand, tenzij Arminho kan bewijzen dat zijn schade groter is of de klant aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

ARTIKEL 11 – Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

Kosten die ontstaan doordat de klant in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de klant extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen:

alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de klant worden verlangd.

Onder minderwerk wordt verstaan: het overeengekomene dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd.

ARTIKEL 12 – Intellectueel eigendom

Arminho behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom voor op onder andere al dan niet bij de offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van Arminho onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan Arminho ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

Het is klant niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen.

Het is klant verboden materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Arminho.

ARTIKEL 13 – Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht

Indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

Indien nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om de overeenkomst alsnog geheel respectievelijk gedeeltelijk uit te voeren. Partijen treden hiertoe in overleg. Komen partijen niet tot overeenstemming dan hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk gedeeltelijk te ontbinden tegen vergoeding aan de wederpartij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

ARTIKEL 14 – Conformiteit en garantie

De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de klant recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.

Arminho verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de klant garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan Arminho niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:

tot twee jaar na factuurdatum voor wat betreft inbouwapparatuur: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Arminho;

tot vijf jaar na factuurdatum voor wat betreft geleverde keukenkasten en werkbladen: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Arminho;

Voor wat betreft de werkbladen gelden hierbij de volgende uitzonderingen:

Kringen door het niet gebruiken van onderzetters;

Thermische breuk door het laten “schrikken” (plotseling verwarmen of koelen) van het blad;

Breuk of andere beschadigingen door het vallen van voorwerpen op het blad of door het staan op het blad;

Beschadigingen door onvoldoende onderhoud aan het blad.

Het recht op vervanging komt de klant niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

De garantie is uitsluitend geldig op het op de factuur vermelde adres.

Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan Arminho, geldt deze garantie ook voor de klant.

Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk.

De klant is verplicht zich als een goed klant te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.

Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

ARTIKEL 15 – Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij Arminho tijdig nadat de klant de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop van een roerende zaak is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest.

ARTIKEL 16 – Nederlands recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.